Wartsila & Sulzer

바실라 & 슐저 엔진 부품

WARTSILA, NOHAB, SULZER 엔진들의 주요 OEM PARTS를 유럽 DEPOT로부터 직송하여 공급하여 드립니다. 

주요 엔진모델
VASA 20, 22, 32 46 SERIES
PNOHAB 25 SERIES
RTA48, RTA52, RTA58, RTA68, RTA72, RTA84, RTA96
AS25/30, AT25/30, ZA40S
RND68, RND76, RND90, RND68M, ND90M
RLA90, RLB66, RLB90
바실라 Wartsila, sulzer
Copyright   (주)JW 엔지니어링. All rights reserved.    전화 : 02-2232-2812, 휴대폰 : 010-8755-2805, 팩스 : 02-2233-3675, 이메일 : inquiry@jw4u.com↑ To Top